Blog: http://statidiagitazione.ilcannocchiale.it

stoccamundi

U bìliari du cori u cuagghiu sciuttu

Mi mpercicu supa all’ossa e mi ndi futtu

Schiatta d’intra e non ngravari fora

Tantu nziamai i capisci l’usu da pizzicarola

Pensa ca na mbrogghia pulizzava ogni lordia

e ca u patreternu cancellava ogni apatia

E tu mucciata nte silenzi

Non sa mancu chiù a chi penzi

Ti nnachi avanti e arretu senza rigettu

E fazzu finta ca è megghiu i staju cittu

Non avi mulinari, palumbegli e barcuni

Nte stupidi versi i chista canzuni

Ma a genti si mbucca chigliu chi si duni

E a mia mi giranu a rota i cugghiuni

Pecchì mentri scrivu sti quattri cazzati

Trovandu nu sensi a sti jornati

Nghiuttimi hjarbu amaru e u chiamamu sorti

Senza i ndi rendimu cuntu i quantu simu storti

Pubblicato il 14/1/2010 alle 19.43 nella rubrica Diario.

Il Cannocchiale, il mondo visto dal web